شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1400، صفحه 0-0 

پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی دشت بیرجند با استفاده از شبکه عصبی- فازی تحت تأثیر تغییر اقلیم

صفحه 38-51

امیر خیاط؛ مهدی امیرآبادی‌زاده؛ محسن پوررضا بیلندی؛ حسین خزیمه‌نژاد


اثر تغییر اقلیم بر آبدهی 3 قنات شاخص شهرستان خوسف

صفحه 52-65

فرزانه گویا؛ حسین خزیمه‌نژاد؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی امیرآبادی‌زاده


بررسی اثر افت آب زیرزمینی بر تغییرات شوری آب آبخوان (مطالعه موردی دشت نیشابور)

صفحه 92-101

فاطمه سادات امیری کاریزکهنی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ امیرحسین احمدی حاجی؛ محدثه کاووسی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها