اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین خزیمه نژاد

دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

hkhozeymehbirjand.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر امین علیزاده

استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehgmail.com

دکتر ابوالفضل مساعدی

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

mosaedium.ac.ir

سردبیر

دکتر عباس خاشعی سیوکی

استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

abbaskhasheibirjand.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی شهیدی

دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

ashahidibirjand.ac.ir

دکتر جواد مکانیکی

دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بیرجند

javadmikanikibirjand.ac.ir

دکتر کورش محمدی

دانشیاراسبق دانشگاه تربیت مدرس و مدیر شرکت مهندسی اوربیت، کانادا

kourosh.mohammadigmail.com

دکتر غلامرضا میراب شبستری

دانشیار دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند

gshabestaribirjand.ac.ir

دکتر مهدی کوچک زاده

دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

kouchakmmodares.ac.ir

دکتر علی اصغر سمسار یزدی

استادیار پژوهشی وزارت نیرو

ali.semsargmail.com

دکتر حسین خزیمه نژاد

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

hkhozeymehbirjand.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر مهدی امیرآبادی زاده

منابع آب استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

m.amirabadizadehbirjand.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر بیژن قهرمان

آبیاری و زهکشی بازنشسته استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی و مقیم در کانادا

bijanghum.ac.ir
bijangh@um.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس خاشعی سیوکی

آبیاری و زهکشی استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

abbaskhasheiyahoo.com