اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین خزیمه نژاد

دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

hkhozeymehbirjand.ac.ir

سردبیر

دکتر بیژن قهرمان

استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه مشهد

bijan.ghahramanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر امین علیزاده

استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehgmail.com

دکتر بیژن قهرمان

استاد دانشکده کشاورزی دانگاه فردوسی مشهد

bijan.ghahramanyahoo.com

دکتر ابوالفضل مساعدی

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

mosaedium.ac.ir

دکتر عباس خاشعی سیوکی

دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

abbaskhasheibirjand.ac.ir

دکتر علی شهیدی

دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

ashahidibirjand.ac.ir

دکتر جواد مکانیکی

دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بیرجند

javadmikanikibirjand.ac.ir

دکتر کورش محمدی

دانشیاراسبق دانشگاه تربیت مدرس و مدیر شرکت مهندسی اوربیت، کانادا

kourosh.mohammadigmail.com

دکتر غلامرضا میراب شبستری

دانشیار دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند

gshabestaribirjand.ac.ir

دکتر مهدی کوچک زاده

دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

kouchakmmodares.ac.ir

دکتر علی اصغر سمسار یزدی

استادیار پژوهشی وزارت نیرو

ali.semsargmail.com

دکتر حسین خزیمه نژاد

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

hkhozeymehbirjand.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر مهدی امیرآبادی زاده

منابع آب استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

m.amirabadizadehbirjand.ac.ir