دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-155 
2. ارزیابی کیفی آب زیرزمینی آبخوان بر اساس مصارف بخش کشاورزی (مطالعه موردی: آبخوان ساری)

صفحه 89-97

مریم سادات کاهه؛ حمید کاردان مقدم؛ محمدرضا رمضانی؛ سامان جوادی