ارزیابی کیفی آب زیرزمینی آبخوان بر اساس مصارف بخش کشاورزی (مطالعه موردی: آبخوان ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع آب پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

2 دکتری منابع آب دانشگاه تهران- کارشناس پژوهشی موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو

3 دانش آموخته منابع آب دانشگاه تهران

4 گروه مهندسی آب دانشگاه تهران

چکیده

یکی از عوامل مهم در پایداری توسعه یک منطقه، فراهم بودن منابع آب کافی و مناسب برای مصارف مختلف می­باشد که علاوه بر کمیت، می­بایست از نقطه نظر کیفی نیز جهت بهره­برداری مناسب باشد. منابع آب زیرزمینی یکی از مهمترین منابع مطمئن جهت تامین آب بوده که با توجه به افزایش برداشت در سالهای اخیر دچار بحران­های کیفی شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی ساری-نکا و پهنه­بندی این منطقه جهت بهره­برداری از نظر کشاورزی می­باشد. در این تحقیق 65 نمونه آب چاه کشاورزی در این محدوده در سال آبی 93-1392 مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت. نمونه­ها از نظر پارامترهای مؤثر در کشاورزی شامل کلر (Cl)، هدایت الکتریکی (EC)، خاصیت اسیدی و قلیایی (PH)، مانده کربنات سدیم (RSC) بررسی شدند. در نهایت وضعیت کیفیت آب با استفاده از شاخص ویلکوکس ارزیابی و نقشه پهنه­بندی کیفی محدوه مورد نظر ارائه شد. نتایج نشان داد بیش از 90% نمونه­های آزمایش کیفیت آب چاه­های مورد استفاده از نظر مصرف برای کشاورزی در کلاس C3-S2 و C3-S1قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


Ejlali, F., Asgari. A and Dehghani, M. (2016). Evaluation of groundwater quality in Caspian Coastal areas for agricultural consumption and application for drip irrigation systems. Journal of Irrigation and Water Sciences. Vol 35. pp 97-109.
Fazl ola, R., Zahri shil sar, S., bazr afshan, M and Mohammadi haji, Z. (2012). Qualitative study of groundwater resources of Sari plain - Neka region in terms of agriculture. Third National Conference on Integrated Water Resources Management, sari. Iran.
Hafashjani, E., Harchegani, H., Dehkordi, A. and Tabataei, S. (2014). Comparison of spatial interpolation methods and selecting the appropriate method for mapping of nitrate and phosphate in the Shahrekord Aquifer. Journal of Irrigation and Water Sciences. Vol 15. pp 51-63.
Meftah Halaghi, M. and Hezarjaribi, A. 2011. Groundwater resources pollutant conditions in Gharesoo, Golestan Province. J. of Water and Soil Conservation, Vol. 18(1), 2011.
Fetouani, S., Sbaa, M., Vanclooster, M. and Bendra, B., 2008. Assessing ground water quality in the irrigated plain of Triffa (north-east Morocco). Agricultural water management, 95(2), pp.133-142.
Patil, P.N., Sawant, D.V. and Deshmukh, R.N., 2012. Physico-chemical parameters for testing of water-A review. International Journal of Environmental Sciences, 3(3), p.1194.
Sadeghi, S.H., Allbuali, A. and Ghazavi, R., 2016. Investigation of Temporal and Spatial Trends of Water Quality Parameters Change Using Geostatistic Methods in Kashan Plain. JWSS-Isfahan University of Technology, 20(76), pp.73-83.
Samin, M., Soltani, J., Zeraatcar, Z., Moasheri S.A. and Sarani N. 2012. Spatial estimation of groundwater quality parameters based on water salinity data using kriging and cokriging methods. International Conference on Transport, Environment and Civil Engineering. 25-26 August, Kuala Limpur, Malaysia.
Shirvani, T., Shirvani, I., Boochani, M.H. and Aref, A. (2016). Qualitative assessment of groundwater for agriculture and industry purposes in Sahra Bagh plain, Larestan, Iran. Iranian Journal of Ecohydrology, Vol. 2, No. 4, Winter 2016.
Sundaray, S.K., Nayak, B.B. and Bhatta, D. 2009. Environmental studies on river water quality with reference to suitability for agricultural purposes: Mahanadi river estuarine system, India-a case study. Environmental Monitoring and Assessment 155, PP:227–243.
Todd, D. K. and Mays, L. W. 2005. Groundwater Hydrology, 3rd edn. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Wilcox, L.V. 1948. The Quality of Irrigation Water. US Dept. of Agricultural Technology Bulletin, 96(2).
Yousefi, H., Mohammadi, A., Noorollahi, Y and Sadatinejad, J. (2016) Qualitative evaluation of surface water resources of Hiv basin. Iranian Journal of Ecohydrology, Vol. 3, No. 2, Summer 2016.