دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-76 
5. پیش بینی تراز آب زیرزمینی دشت نیشابور با معرفی مدل رگرسیون فازی امکانی

صفحه 53-64

سپیده زراعتی نیشابوری؛ محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی