بررسی نقش مولفه‌ی قانونی نهاد آب زیرزمینی از منظر مشارکت و مناقشات آبی در ایران

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بیرحند

2 عضوهیأت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، گرگان

3 دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه اراک

چکیده

بهره­برداری ناپایدار از منابع آب زیرزمینی باعث کاهش سطح ایستابی و بحرانی شدن بسیاری از دشت­های ایران شده است. با توجه به نقش استراتژیک این منابع حیاتی، حفاظت از منابع آب زیرزمینی یکی از مهمترین مسائل امروزی جوامع بشری است. این مطالعه درصدد آن است که با بررسی "بعد قانونی" نهاد آب زیرزمینی کشور، به این سوال پاسخ دهد که "چه مقدار بعد قانونی نهاد آب زیرزمینی کشور باعث تقویت بستر همکاری و یا زمینه­ساز تشدید مناقشات آبی بوده­است؟". چارچوب نظری حاکم بر این تحقیق "نهادگرایی" است. برمبنای روش تحقیق "کیفی" و با استفاه از ابزار "تحلیل محتوا" متن قوانین مرتبط با منابع آب زیرزمینی کشور مورد آنالیز قرار گرفت. این تحلیل محتوا بر مبنای ابعاد مرتبط با مشارکت و مناقشات آبی در ماتریس نهادی مورد بررسی قرار گرفت. لذا داده­های مورد استفاده در این تحقیق متن قوانین وضع شده از دوران مشروطه تاکنون ( 1285تا1395 ) در حوضه آب زیرزمینی و همین­طور اسناد مکتوب مرتبط می­باشد. نتایج نشان داد که بدون حضور و نقش مردم، امکان برنامه­ریزی صحیح و امکان عملیاتی کردن برنامه­ها به هیچ­وجه مقدور نخواهد بود و باید جایگاه و نقش مردم در محورهای مختصات مربوط به بحران آب پررنگ دیده شود و حتی طراحی این جایگاه نیز، نیاز ضروری به مشارکت نهادهای مدنی مردم نهاد دارد.

کلیدواژه‌ها


Agah, M., HassaniSaadi, M. 2015. Water rights in Iran plain regarding economic and social changes. Iranianwater plan Institition. 160p
Ajzen, I. 1991. The theory of planned behavior. J. Organizational behavior and human decision processes. 50: 179-211.
Allan, J. A. 2006. IWRM: The new sanctioned discourse. Integrated water resources management: Global theory, emerging practice and local needs, 38-63.
Altuna, J., and Lareki, A. 2015. Analysis of the use of digital technologies in schools that implement different learning Theories. J. Educational Computing Research. 53: 205-227.
Anderies, J.M., Janssen, M.A., Ostrom, E. 2004. A framework to analyze the robustness of social-ecological systems from an institutional perspective. J. Ecology and Society. 9: 18.
Bayat, P., Sobohi, M, Keykha, A.A,.Ahmadpour, M., Karami, E. 2015. Concept of water institution and take a look at the experiences in water institutional reforms in different countries. J Journal Management System. 11:3. 115-138.
Ebbinghaus, H. 1913. Memory: A contribution to experimental psychology (No. 3). University Microfilms.
Farzaneh, M.R., Bagheri, A.,Momeni, F. 2015. A System Dynamics Insight to Institutional context Analysis of groundwater resources in Rafsanjan Plain. J.  Researches Water Resources of Iran.
Giberson, T.R., 2015. Industrial–Organizational Psychology and the Practice of Performance Improvement. Performance Improvement Quarterly, 28: 7-26.
Greeno, J.G., 1982. Response to The hegemony of natural scientific conceptions of learning. J. American Psychologist, 37: 332-334.
Karimipour, M.H. 2015. Iran and groundwater, past and present. Conference crisis management of groundwater.
Kiafar, M. 2015. The roots of crisis water. sokhan ma(our speech) political magazine. 128-130
Krippendorff, K. 2004. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
Mantzavinos, C., North, D.C., Shariq, S. 2004. Learning, institutions, and economic performance. Perspectives on politics, 2: 75-84.
North, D. C. 1990. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press.
NouriEsfandyari, A. 2013. The main resources but vulnerable. J Iranian think tank water policy. 1:3
Pahl-Wostl, C. 2007. Transitions towards adaptive management of water facing climate and global change. Water Resources Management, 21: 49-62.
Saleth, R.M. A. Dinar. 2004. The institutional economics of water a cross-country analysis of institutions and performance. Edward Elgar Publishing Limited, Washington.
Wolf, Aaron T. Kramer, Annika. Carius ,Alexander. and D. Dabelko ,Geoffrey. 2005. Managing Water Conflict acooperation. Chapter 5, state of       the world redefining global security.
Wundt, W. 1897. Outlines of Psychology. Translated by C.H. Judd, Lepzig, W. Engelman; New York.
Zibakalam, S. 2008. How we get we, Iran underdevelopment causes rooting. Rozaneh Publication, 480p. (In Persian)