تحلیل حساسیت در مدل آب های زیرزمینی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده

تحلیل حساسیت جزءمراحل اساسی مدل سازی است که تعیین کننده درجه تغییرپذیری خروجی مدل با تغییر متغیرهای آن است. در دهه­های اخیر با افزایش مدل­های شبیه­سازی و پیچیدگی هر چه بیشتر این مدل­ها بدلیل افزایش متغیرها، تحلیل حساسیت ابزاری ضروری برای فهم نقش و اهمیت متغیرها در فرآیند مدل­سازی است. تقسیم­بندی­های مختلفی برای انواع روش­های تحلیل حساسیت وجود دارد، روش­های کلی تحلیل حساسیت با توجه به اینکه تغییرات خروجی بوسیله تغییرات مؤلفه­های ورودی اطراف یک مقدار مرجع، یا در کل فضای ممکن بدست آید، به دو گروه تحلیل حساسیت محلی و جامع تقسیم می­گردد. تحلیل حساسیت کمی و کیفی و روش­های یک در زمان و همه در زمان، تقسیم­بندی­های دیگری برای انواع روش­های تحلیل حساسیت است. در این مطالعه، روش­های تحلیل حساسیت در ­مدل­های شبیه­سازی بررسی گردید و نحوه کاربرد روشGLUE، از روش­های متداول برای تحلیل عدم قطعیت بر پایه شبیه سازی مونت کارلو، به منظور تحلیل حساسیت مدل آب­های زیرزمینی در یک مطالعه موردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها