ارزیابی ساختار DPSIR جهت تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی با تصمیم‌گیری چندمعیاره و مشارکت ذینفعان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری منابع آب دانشگاه تهران- کارشناس پژوهشی موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو

2 استادیار گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهمترین منابع تامین آب بخصوص در مناطق خشک منابع آب زیرزمینی است. بحران‌های مختلف اقلیمی و انسانی سبب پیچیدگی در سیستم‌های منابع آب بخصوص آب زیرزمینی شده است. ارزیابی کارایی فنی مناسب این سیستم‌ها با درنظرگرفتن مدیریت یکپارچه قابلیت بهره‌برداری دارد. رویکرد یکپارچه DPSIR در سیستم آبخوان با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی می‌تواند کارایی طرح تعادل‌بخشی را ارتقاء بخشد. این رویکرد با درنظرگیری چهار بخش نیروی محرک، فشار، حالت و اثرات می‌تواند جهت تدوین سیاست بهره‌برداری مناسب با در نظرگیری سازگاری با وضعیت آبخوان بکار گرفته شود. اثرات متعدد زیست محیطی بر آبخوان‌های کشور لزوم ایجاد یک چارچوب و برنامه مناسب را برای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی حائز اهمیت کرده است. در این پژوهش ضمن پیشنهاد رویکرد یکپارچه DPSIR برای مدیریت آبخوان‌ها، سیاست سازگاری مناسب جهت بهره‌برداری بهینه با درنظرگیری تصمیم‌گیری در 4 سطح عملیاتی تدوین و پیشنهاد شد. این رویکرد یکپارچه برای سیستم منابع آب زیرزمینی جهت تصمیم‌گیری می‌تواند ابزار مناسبی را با حداقل تنش برای بهره‌برداران و دولت در برداشته باشد.

کلیدواژه‌ها