شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره 2

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1397 

5. پیش بینی تراز آب زیرزمینی دشت نیشابور با معرفی مدل رگرسیون فازی امکانی

صفحه 53-64

سپیده زراعتی نیشابوری؛ محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2588-3852