پیش بینى نوسانات هیدروگراف واحد آبخوان دشت صحنه با استفاده از تحلیل سری-های زمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 استادیارگروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

در حال حاضر مدل‌های باکس جنکینز یکی از ابزار‌های کاربردی برای پیش بینی سری‌های زمانی مختلف بخصوص نوسانات سطح ایستابی می‌باشند. در این مطالعه نوسانات هیدروگراف واحد آبخوان دشت صحنه با استفاده از مدل‌های باکس جنکینز پیش بینی شده است. محدوده مورد مطالعه آبخوان دشت صحنه واقع در استان کرمانشاه می‌باشد. با استفاده از داده‌های ماهانه 21 پیزومتر موجود در دشت، سری زمانی هیدروگراف واحد آبخوان دشت صحنه برای 19 سال آبی (89-88 تا 71-70) محاسبه و رسم شد. با بهره گیری از توابع خود همبستگی و خودهمبستگی جزئی سری زمانی ایستا مدل های مختلف فصلی- ضربی باکس جنکینز بر داده‌ها برازش داده شدند. پس از بررسی نتایج، شش مدل برتر معرفی شد. در نهایت پس از صحت سنجی مدل ها بر اساس تست نرمالیته باقی مانده‌ها، مدل SARIMA(1,1,4)(3,1,0)12 به عنوان برترین مدل برای پیش‌بینی نوسانات هیدروگراف واحد آبخوان دشت صحنه انتخاب شد. نتایج نشان داد مدل منتخب قادر به پیش بینی نوسانات فصلی است اما تناوب یا سیکل را به درستی نشان نمی دهد.

کلیدواژه‌ها