بررسی زمان تأخیر واکنش آب زیرزمینی به حجم آب انتقالی خارج از حوضه (مطالعه موردی: انتقال آب از سد دوستی به شهر مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندس منابع آب، رئیس گروه آمار ، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مشهد، ایران.

2 Tarbiat Modares University, Al-Ahmad Ave.

3 دکتری آبیاری و زهکشی، کارشناس منابع آب گروه تلفیق و بیلان، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد زمین شناسی، کارشناس منابع آب گروه تلفیق و بیلان، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مشهد، ایران.

چکیده

با توسعه شهرها و افزایش جمعیت مناطق و تامین آب مورد نیاز از خارج حوضه، افزایش سطح آب زیرزمینی رخ می‌دهد. در سال‌های اخیر با گسترش شهر مشهد و افزایش نیاز آبی این کلان شهر، حجم زیادی آب از محدوده‌های اطراف و حوضه‌های آبریز مجاور به این شهر انتقال داده شده است. با ورود این آب و به دنبال آن تغذیه از آب برگشتی در وسعت محدودی از آبخوان (سطح شهر مشهد)، افزایش تراز سطح آب زیرزمینی را در پی داشته است. در این مطالعه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر بررسی زمان تأخیر واکنش آب زیرزمینی که تعیین آن کمک شایانی به مدیریت انتقال آب از حوزه‌های مجاور و کنترل بالاآمدگی سطح آب ناشی از آن خواهد نمود، آمار حجم آب ورودی از سد دوستی و آمار سطح آب پیزومتر راه آهن به عنوان شاخص تغییرات سطح آب در شهر مشهد از فروردین 91 لغایت اسفند 94 جمع آوری شده است، سپس از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود تاخیر زمانی 4 ماهه در ظهور اثرات حجم آب ورودی به آبخوان از طریق بالاآمدگی سطح آب آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها