ﺗﻌﻴﻴﻦ عرصه‌های ﻣﻨﺎﺳﺐ تغذیه مصنوعی ﺑﺮای افزایش آبدهی قنوات آبخوان دشت گناباد

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند

چکیده

استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور تعیین وضعیت آبدهی آبخوان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. هم‌اکنون بسیاری از آبخوان های کشور و من‌جمله آبخوان دشت گناباد با افت مستمر سطح آب ایستابی و کاهش کمی و کیفی آب سفره آن‌ها مواجه است که از نتایج آن کاهش آبدهی قنوات منطقه است. از این‌رو، در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺳـﻌﻲ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻠﻔﻴـﻖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻴﺴتمﻫﺎی تصمیم‌گیری ﭼﻨــﺪﻣﻌﻴﺎره، مناسب‌ترین عرصه‌ها ﺑــﺮای اﺟﺮای طرح های تغذیه مصنوعی درآبخوان دﺷــﺖ ﮔناباد به منظور افزایش آبدهی قنوات ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺑــﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر، اﺑﺘــﺪا داده‌های شش پارامتر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔــﺬار ﺷـﻴﺐ حوضه، ﻛﻴﻔﻴــﺖ آب، ﺿــﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓــﺖ، ﻛــﺎرﺑﺮی اراﺿــﻲ،  سیل‌خیزی و نفوذپذیری ﻣﻨﻄﻘــﻪ  ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ، در ﻣﺤــﻴﻂ GIS آماده‌سازی و تعیینﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش سلسله مراتبی (AHP) و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ زوﺟـﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ وزن ﻫـﺮ ﻣﻌﻴـﺎر و زیرمعیار در نرم‌افزار  Expert choiceﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷــﺪ. ﺳــﭙﺲ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑــﻊ ﺗﺤﻠﻴﻠــﻲ GIS، ﻛــﻞ ﻣﺤــﺪوده ﺑــﺮای ﻫــﺮ ﻳــﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫــﺎی تعیین‌شده پهنه‌بندی و ﻧﻘﺸــﻪ ﻧﻬــﺎﻳﻲ با سه منطقه تغذیه نامناسب، متوسط و مناسب ﺗﻬﻴــﻪ ﺷــﺪ. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد مناطق غربی آبخوان، مکان مناسبی برای انجام طرح تغذیه مصنوعی است که حدود نیمی از قنوات موجود در این محدوده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


ASCE STANDARD. 2001. Environmental and Water Resources Institute, American Society of Civil Engineers. Standard guidelines for artificial recharge of groundwater, ASCE standards, EWRI/ ASCE 34–01, 106 pp

Bagherian Kalat, A, Abbasi, A., Tabatabaee Yazdi, J. 2011. Investigation of the Ability to Reconstruct the Aqueducts through the Recovery of Subterranean Water by Construction of a Groundwater Dam in a Case Study in Bajestan. 5th National Conference on Watershed Management and Water and Soil Management [in Persian]

Bayat-Movahhed, F, Sami, H. 2004. Revival of Qanats under the influence of aquifer operation and flood spreading in Zanjan. National Congregation Concert  [in Persian]

Krishnamurthy, J. Srinivas, G. 1995. Role of geological and geomorphological factors in ground water exploration: A study using IRS LISS data, International Jornal of Remote Sensing, Volume 16, pp.

Management of Agriculture of the city of Gonabad, 2013, discharge canals. [in Persian]

Mahdavi, AS. Artificial recharge of groundwater aquifers 1388. locate areas of Fuzzy Logic in Shahrekord plain basin. [in Persian]

Mojtabavi, Q, H. 1996. Historical Geography Yes, Mrndyd publication. [in Persian]

Nasiri, h. 2011. determine suitable areas for artificial recharge on the basis of the synthesis of ANP and paired in GIS, a case study Grbaygan Fasa plain. [in Persian]

Regional Water Organization of Khorasan Razavi, 2010. Statistics Gonabad city's water resources. . [in Persian]

Shahabfar, A.S. Ramesh, A. 2004. Artificial feeding of groundwater aquifers is a suitable method for the reconstruction of aqueducts. National Congregation Concert  [in Persian]

Sharif Moghaddam, M. 2009. Yes plain of investigating the causes of climate change and its economic and social consequences, MA Thesis, University of Payam Noor frames. [in Persian]